Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết sô 46-1/2016 của HĐQT về việc Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016

Nghị quyết sô 46-1/2016 của HĐQT về việc Thông qua các nội dung chi tiết của Đợt 2 phát hành Trái phiếu kèm Chứng quyền năm 2016 (13/12/2016)