Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 54/2020 của HĐQT về việc cầm cố cổ phiếu VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020

Nghị quyết số 54/2020 của HĐQT về việc cầm cố cổ phiếu VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020 (23/11/2020)