Báo cáo

Báo cáo

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi sau khi có ý kiến của cổ đông lớn

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi sau khi có ý kiến của cổ đông lớn (23/04/2018)