Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 4.112.424 cổ phiếu KIP (03/08/2018)