Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 7.190.700 cổ phiếu DVH

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 7.190.700 cổ phiếu DVH (09/10/2018)