Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 45.943.648 cổ phiếu CAV

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 45.943.648 cổ phiếu CAV (22/06/2018)