Báo cáo

Báo cáo

Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (29/10/2020)