Báo cáo tài chính

Quý II 2020 Ngày đăng Xem online Tải về
Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2020 28/08/2020
Báo cáo Tài chính riêng đã soát xét giữa niên độ ngày 30/06/2020 28/08/2020
GEX-CBTT-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 30/07/2020
GEX-CBTT-Báo cáo tài chính riêng quý 2/2020 30/07/2020
Quý I 2020 Ngày đăng Xem online Tải về
CBTT - Báo cáo tài chính riêng quý 1/2020 28/04/2020
Công bố thông tin - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 28/04/2020