Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX báo cáo đã bán 124.228 cổ phiếu KIP

18/01/2019

File đính kèm: Tải về