Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX

10/06/2019

File đính kèm: Tải về