GEX - Nghị quyết số 38/GELEX/2019/NQ-HDQT ngày 16/12/2019 vv Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF

17/12/2019

File đính kèm: Tải về