Điều lệ công ty

Tài liệu Ngày đăng Xem online Tải về
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 13 ký ngày 01/10/2019 theo NQ số 30/2019/GELEX/NQ-HĐQT 01/10/2019
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 12 ký ngày 10/07/2019 10/07/2019
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 11 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 19 tháng 4 năm 2019 20/04/2019
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 10 ngày 23 tháng 08 năm 2018 24/08/2018
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 9 ngày 09 tháng 07 năm 2018 09/07/2018
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi lần thứ 8 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27 tháng 4 năm 2018 27/04/2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 7 ngày 17/07/2017 17/07/2017
Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 ngày 25/04/2017 26/04/2017
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2012. 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên 2013, ngày 26 tháng 4 năm 2013 19/10/2016
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 19/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông ngày 04 tháng 3 năm 2016 16/10/2016
Điều lệ sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01 tháng 8 năm 2016 16/10/2016