Tin tức cho nhà đầu tư

Quý IV 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Thành viên HĐQT (Bà Đào Thị Lơ đã mua 15.000.000 cổ phiếu GEX) 24/11/2020
Nghị quyết số 55/2020 của HĐQT về việc Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 23/11/2020
Nghị quyết số 54/2020 của HĐQT về việc cầm cố cổ phiếu VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020 23/11/2020
Nghị quyết số 53/2020 của HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 13/11/2020
Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 29/10/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 20/10/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/10/2020
Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VGC 08/10/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 49/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc bảo lãnh cho nghĩa vụ tín dụng của một số công ty thành viên 05/10/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 48/2020/GELEX/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 05/10/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 05/10/2020
Quý III 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
Nghị quyết số 45/2020 về việc thế chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX ELECTRIC đối với trái phiếu phát hành năm 2020 25/09/2020
Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn 22/09/2020
Nghị quyết số 44/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Nghị quyết số 43/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Nghị quyết số 42/2020/GELEX/NQ-HĐQT 18/09/2020
Quyết định số 34/2020 về việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC lần 2 18/09/2020
QĐ số 33/2020 về việc tăng giá chào mua công khai cổ phiếu VGC 11/09/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 31/08/2020
Thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VGC 25/08/2020
Bản công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC 24/08/2020
Nghị quyết số 37+38+39/2020/GELEX/NQ-HĐQT V/v Bầu lại chủ tịch Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 19/08/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua 20.000.000 cổ phiếu GEX 13/08/2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 30/07/2020
Nghị quyết số 28/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 17/07/2020
GEX-CBTT-Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - GEX trở thành cổ đông lớn của PXL 13/07/2020
GEX-CBTT-Báo cáo đăng ký giao dịch của người nội bộ 09/07/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 27/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 06/07/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐQT v/v thông qua Phương án chào mua công khai cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP 01/07/2020
GEX-CBTT-GELEX đã nộp đầy đủ số thuế phải nộp theo QĐ số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 của Cục thuế HN về việc xử phạt VP hành chính về thuế 01/07/2020
GEX-CBTT-Nhận được quyết định số 57873/QĐ-CT-TKT10-XPVPHC ngày 26/06/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 01/07/2020
Quý II 2020 Ngày đăng Xem chi tiết
GEX-CBTT-Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 30/06/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 25/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Nguyễn Trọng Hiền-Thành viên HĐQT 19/06/2020
Bản cung cấp thông tin của người nội bộ-Ông Lương Thanh Tùng-Thành viên HĐQT 19/06/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 22/2020/GELEX/NQ-HDQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 16/06/2020
GEX-CBTT-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 06/06/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Công ty quản lý Quỹ đầu tư đỏ 28/05/2020
GEX-CBTT-Bản công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 26/05/2020
GEX-CBTT-Báo cáo kêt quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ 26/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 21/05/2020
GEX-CBTT- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn-GELEX không còn là cổ đông lớn PDN ngày 13/05/2020 18/05/2020
GEX-CBTT-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 15/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 06/2020/GELEX/QĐ-CT.HĐQT ngày 13/05/2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 19/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 14/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 18/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 thông qua việc thoái vốn đầu tư trong mảng vận hành logistics 13/05/2020
GEX-CBTT-Hủy danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Nghị quyết số 15/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 07/05/2020
GEX-CBTT-Quyết định số 03/2020/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2020 về giao dịch với bên có liên quan 07/05/2020
GEX- Công văn gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 04/05/2020
Công bố thông tin Nghị quyết số 13/2020/GELEX/NQ-HDQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 28/04/2020