GELEX mua lại trước hạn 204,9 tỷ đồng trái phiếu theo đề nghị của trái chủ

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX dự kiến mua lại trước hạn 204,9 tỷ đồng mệnh giá với các trái phiếu có mã BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02 của lô Trái phiếu 400 tỷ đồng phát hành tháng 7 năm 2020.

Theo các điều kiện điều khoản tại bản công bố thông tin phát hành trái phiếu, tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu Trái phiếu có thể thực hiện quyền bán lại trước hạn tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho GELEX và GELEX sẽ thực hiện việc mua lại vào Ngày Mua Lại Trước Hạn sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Người sở hữu Trái phiếu phù hợp với quy định.

Tuân thủ theo điều kiện điều khoản tại các văn kiện Trái phiếu và sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng bán lại trước hạn của Người sở hữu Trái phiếu có yêu cầu, GELEX quyết định thực hiện mua lại 204,9 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu dự kiến vào các ngày 22 & 23 tháng 07/2022. Giá mua lại mỗi Trái phiếu bằng mệnh giá Trái phiếu cộng tiền lãi Trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Số trái phiếu được mua lại sẽ được huỷ bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Nguồn mua lại Trái phiếu được lấy từ hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của GELEX. Công ty chứng khoán SSI là đơn vị tham gia hỗ trợ mua lại các trái phiếu trước hạn nói trên.

Chi tiết xem tại mục Công Bố Thông Tin: https://demo14.bicweb.vn/bao-cao/cbtt-ve-dot-mua-lai-trai-phieu-truoc-han