Đại hội cổ đông

Quý IV 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý III 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Quý II 2017 Ngày đăng Xem online Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền 05/05/2017
Mẫu giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản 10/05/2017
Mẫu giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2016 10/05/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 26/04/2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 26/04/2017
Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 26/04/2017
Danh sách ứng cử viên được đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 18/04/2017
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 13/04/2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và mẫu biểu kèm theo 12/04/2017
Quý I 2017 Ngày đăng Xem online Tải về