Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan là người nội bộ, GELEX bán 30.000.000 cổ phiếu VGC

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan là người nội bộ, GELEX bán 30.000.000 cổ phiếu VGC (28/10/2019)