Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua 20.000.000 cổ phiếu GEX

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua 20.000.000 cổ phiếu GEX (13/08/2020)