Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện mua 4.000.000 CP GEX)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện mua 4.000.000 CP GEX) (05/01/2017)