Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo đã mua 1.044.595 cổ phiếu KIP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo đã mua 1.044.595 cổ phiếu KIP (22/05/2017)