Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo đã mua 21.300.000 cổ phần STG)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo đã mua 21.300.000 cổ phần STG) (22/12/2016)