Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 CP Thibidi)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 CP Thibidi) (18/11/2016)