Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – TVHĐQT đã mua 690.000 CP GEX (10/06/2019)