Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành

Báo cáo kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2 và Thông báo thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành (20/06/2019)