Báo cáo

Báo cáo

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 59/UBCK – GCN do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 21/05/2021)

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 59/UBCK – GCN do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 21/05/2021) (18/07/2023)