Báo cáo

Báo cáo

Các báo cáo định kỳ về trái phiếu doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu;

Báo cáo tình hình tài chính;

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ trái phiếu còn dư nợ tại 30/06/2023 (theo mẫu quy định);

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ trái phiếu còn dư nợ tại 30/06/2023 (đã được kiểm toán);

Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.