Báo cáo

Báo cáo

CBTT của GELEX về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo (tên cũ là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) ngày 29/6/2022

CBTT của GELEX về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Đảm bảo (tên cũ là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) ngày 29/6/2022 (30/06/2022)