Báo cáo

Báo cáo

CBTT – Nghị quyết số 03/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 v/v Thông qua một số nội dung của Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

CBTT – Nghị quyết số 03/2020/GELEX/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 v/v Thông qua một số nội dung của Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (16/03/2020)