Báo cáo

Báo cáo

CBTT- Nghị quyết số 07/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc cấu trúc lại khoản đầu tư vào Công ty Dây đồng Việt Nam CFT

CBTT- Nghị quyết số 07/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua việc cấu trúc lại khoản đầu tư vào Công ty Dây đồng Việt Nam CFT (30/03/2020)