Báo cáo

Báo cáo

CBTT Quyết định và thông báo v/v mua lại Trái phiếu trước hạn – Tổng 472.8 tỷ đồng

  1. Nghị quyết và thông báo về việc mua lại trước hạn Trái phiếu mã BONDGEX/2020.01 và Trái phiếu mã BONDGEX/2020.02 (195,1 tỷ đồng)
  2. Quyết định và thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn với toàn bộ Trái phiếu mã TP.GEX.2020.01 (77,7 tỷ đồng)
  3. Quyết định và thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn với Trái phiếu mã GEXH2124002 (200 tỷ đồng)