Báo cáo

Báo cáo

CBTT sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

1. Nghị quyết và BBH Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ bao gồm:

–       Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ; Tại đây

–       Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/GELEX/BBH-ĐHĐCĐ; Tại đây

–       Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn GELEX (sửa đổi, bổ sung kèm theo Nghị quyết số 02/2023/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023) Tại đây

2. Các Nghị quyết, quyết định về việc bầu, thay đổi và bổ nhiệm nhân sự:

–       Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán; Tại đây

–       Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty; Tại đây

–       Quyết định của Tổng Giám đốc số 21/2023/GELEX/QĐ-TGĐ ngày 26/04/2023 thông qua việc điều chỉnh chức danh nhân sự; Tại đây

3. Thông báo thay đổi nhân sự: Tại đây