Báo cáo

Báo cáo

CBTT mua lại trước hạn Trái phiếu BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02

QĐ số 18/2022/GELEX/QĐ-TGĐ về việc mua lại trái phiếu trước hạn và phương án mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết

TB số 205/2022/GELEX/TGĐ-TB về việc CBTT đợt mua lại trái phiếu trước hạn

TB số 206/2022/GELEX/TGĐ-TB về việc CBTT đợt mua lại trái phiếu trước hạn