Báo cáo

Báo cáo

CBTT về kết quả mua lại 02 trái phiếu trước hạn ngày 17/6/2022

Thông báo số 192/2022/GELEX/TGĐ-TB của GELEX về công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ngày 17/6/2022

Thông báo số 193/2022/GELEX/TGĐ-TB của GELEX về công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn ngày 17/6/2022