Báo cáo

Báo cáo

CBTT về kết quả mua lại Trái phiếu trước hạn BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02

TB số 225/2022/GELEX/TGĐ-TB vv CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

TB số 224/2022/GELEX/TGĐ-TB vv CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn