Báo cáo

Báo cáo

CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn các mã TP: GEX202001, GEX202002, GEX202003, GEX202004, GEX202005

CBTT về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn các mã TP: GEX202001, GEX202002, GEX202003, GEX202004, GEX202005 (15/02/2022)