Báo cáo

Báo cáo

Chốt danh sách người sở hữu trái phiếu GEXH2124002 để thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của HNX ngày 25/08/2023

Chốt danh sách người sở hữu trái phiếu GEXH2124002 để thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của HNX ngày 25/08/2023 (25/08/2023)