Báo cáo

Báo cáo

Công bố Thông tin KQ mua lại Trước hạn TP BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02

Kết quả mua lại lô TP BONDGEX/2020.01 

Kết quả mua lại lô BONDGEX/2020.02