Báo cáo

Báo cáo

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi bán cổ phiếu quỹ là: 231.500.000 cổ phiếu.

2. Số lượng cổ phiếu quỹ đã bán: 500.000 cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành hiện tại (sau khi bán cổ phiếu quỹ là: 232.000.000 cổ phiếu

File đính kèm: Tải về