Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – thông báo kết quả giao dịch bán cổ phiếu GEX

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – thông báo kết quả giao dịch bán cổ phiếu GEX (31/12/2019)