Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT, đã mua 1.200.000 CP GEX

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT, đã mua 1.200.000 CP GEX (13/06/2019)