Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT đã mua 1.280.000 CP GEX

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT đã mua 1.280.000 CP GEX (12/11/2018)