Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT thông báo bán 1.380.000 CP GEX

Công ty CP quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT thông báo bán 1.380.000 CP GEX (26/11/2019)