Báo cáo

Báo cáo

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT, thông báo bán 2.480.000 CP GEX

Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư đỏ – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT, thông báo bán 2.480.000 CP GEX (09/10/2018)