Báo cáo

Báo cáo

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT đã mua 829.880 CP GEX

Công ty TNHH VLCC – Tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Phương Lan – TVHĐQT đã mua 829.880 CP GEX (26/08/2019)