Báo cáo

Báo cáo

Công văn số 71/2019/GELEX/TGĐ-TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền lần 2

Công văn số 71/2019/GELEX/TGĐ-TB về việc phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền lần 2 (03/05/2019)