Báo cáo

Báo cáo

Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12 tháng 05 năm 2022 (13/05/2022)