Báo cáo

Báo cáo

GELEX Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

GELEX Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên (19/04/2022)