Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn:

– Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên ngày 23/5/2022: Tại đây;
– Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên ngày 24/5/2022: Tại đây;

Trân trọng!