Báo cáo

Báo cáo

GELEX Thông báo mua lại trước hạn của 3 trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex thông báo mua lại trước hạn của 3 trái phiếu:

– CBTT kèm Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu mã GELEXBOND_150420_3Y: Tại đây;
– CBTT kèm Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu mã TP.GEX.03.2020: Tại đây;
– CBTT kèm Phương án mua lại trước hạn Trái phiếu mã GEXH2124003: Tại đây;

Trân trọng!