Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT liên quan đến trái phiếu

  • CBTT định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu: Tại đây
  • CBTT định kỳ về tình hình tài chính: Tại đây
  • CBTT định kỳ về thực hiện cam kết đối với trái chủ: Tại đây
  • CBTT định kỳ về báo cáo tình hình sử dụng vốn kiểm toán: Tại đây
  • CBTT liên quan đến Trái phiếu GELEXH1929001: Tại đây
  • CBTT định kỳ về tình hình sử dụng vốn Trái phiếu: Tại đây