Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Nghị quyết số 08/2022/GELEX/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

GELEX CBTT Nghị quyết số 08/2022/GELEX/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (21/04/2022)